הצהרת פרטיות

גיסין ושות', עורכי דין ("להלן: גיסין ושות'") מפעילה אתר אינטרנט זה, הכולל בתוכו מספר עמודי אינטרנט שונים, כולם תחת בעלות ומופעלים על ידי גיסין ושות' (להלן: "אתר האינטרנט").

על ידי השימוש באתר האינטרנט הינך מסכים לציית ומקבל על עצמך את התנאים המפורטים בכתב זה, ללא כל שינוי של התנאים המפורטים בו (להלן "התנאים"). ככל שאינך מסכים לקבל על עצמך את התנאים, אנא הימנע מלעשות כל שימוש באתר זה.

המטרה העיקרית של אתר האינטרנט – לאפשר לכל אדם, לקבל מידע כללי לגבי משרד גיסין ושות' לרבות תחומי עיסוקו, שותפיו ועורכי הדין. מובהר בזאת, כי הכניסה לאתר לא תכונן יחסי עורך-דין-לקוח בין גולשי האתר וגיסין ושות' בכל מקרה.

גיסין ושות' שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות ו/או לעדכן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהתנאים המפורטים בכתב ויתור זה בכל עת. שינויים כאמור, ככל שיבוצעו, יהיו מחייבים החל ממועד עריכתם. המשתמש באתר האינטרנט מאשר ומסכים כי באחריותו הבלעדית לסקור את אתר האינטרנט ואת התנאים לשימוש באתר האינטרנט מעת לעת כדי להיות מודע לתנאים ולכל שינוי בהם, ככל שבוצע. המשך השימוש באתר האינטרנט לאחר השינויים כאמור יהווה ראייה מצידך: (א) להכרה בשינויים שנערכו; ו- (ב) להסכמה, לציות ולמחוייבות לתנאים לרבות השינויים.

זכויות יוצרים וגישת משתמש

כל החומרים באתר זה (לרבות טקסט, תמונות, עיצובים, סימני מסחר וסימני שירות) כפופים לזכויות יוצרים, סימני מסחר, סימן שירות ו/או קניין רוחני אחר (להלן: "נכסי קניין רוחני"). מובהר בזאת כי נכסי הקניין הרוחני הינם בבעלות ובשליטה של גיסין ושות' ו/או שניתן לגיסין ושות' רישיון להשתמש בהם, או על ידי צדדים אחרים אשר הוענק להם רישיון שימוש בנכסי הקניין הרוחני של גיסין ושות'.

השימוש בנכסי הקניין הרוחני של גיסין ושות' ללא רישיון ו/או אישור מראש ובכתב אסור. משתמש באתר לא יהיה רשאי, בכל מקרה, לעשות כל שימוש בנכסי הקניין הרוחני, לרבות השכרתם, מכירתם, החכרתם וכל פעולה אחרת בנכסי הקניין הרוחני, וגלישה באתר האינטרנט לא תהווה משום רישיון ו/או אישור לשימוש כאמור.

משתמש באתר אינו רשאי, בכל מקרה, לעשות שימוש עצמי באתר, אשר חורג ממטרת האתר כמפורט לעיל. האתר מציג מידע ל"קריאה בלבד" על ידי המשתמש, למעט תוספת או שינוי של נתונים בשדות המיועדים לכך במפורש, ככל שישנם. המשתמש אינו רשאי להעתיק, לשכפל ו/או לשמור את המידע על מערכת מידע כלשהי לרבות מחשב.

המשתמש אינו רשאי לפרסם או לשדר במסגרת אתר זה כל מידע מאיים, מוציא דיבה, משמיץ, מגונה, בעל תוכן פונוגרפי או חומר אחר אשר פרסומו מהווה הפרה של כל דין.

היעדר אחריות

גיסין ושות' לא מתחייבת כי אתר האינטרנט, דפי האינטרנט שבו או השרת באמצעותו מופעל אתר האינטרנט יהיו זמינים וללא וירוס ו/או מרכיבים מזיקים אחרים ו/או כי השימוש באתר האינטרנט יהיה רציף.             

בשום מקרה, גיסין ושות' לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד (ישיר או עקיף, לרבות מוות, פציעה ו/או אובדן רווחים) הנובע משימוש באתר האינטרנט, בין אם נגרם כתוצאה מרשלנות או בין אם כתוצאה מדרך אחרת. גיסין ושות' רשאית לספק באמצעות אתר האינטרנט קישורים לאתרים אחרים (להלן: "האתרים האחרים"). מובהר בזאת כי התוכן באתרים האחרים אינו בשליטה של גיסין ושות', לפיכך גיסין ושות' לא תהא אחראית לכל פגיעה ו/או נזק אשר ייגרמו באופן ישיר או עקיף מהאתרים האחרים. אין לראות בקישורים לאתרים האחרים משום המלצה ו/או התחייבות בקשר לטיבם ולשימוש באתרים האחרים, לרבות בקשר לזמינותם, שגיאות וירוסים וכל מרכיב מזיק אחר באתרים האחרים.